تبلیغات
جزوات مبانی سازمان و مدیریت استاد زنگانه - تصمیم گیری

تصمیم گیری

شنبه 7 دی 1392  01:21 ب.ظ

 

تصمیم گیری

عبارت است از انتخاب یک راه از بین چندین راه و در حقیقت انتخاب بهترین راه برای رسیدن به هدف

فرایند تصمیم گیری:

1/ تعریف مسئله

2/ ارزیابی راه حلها

3/ انتخاب راه حلها

4/ اجرای تصمیم

5/ ارزیابی نتیجه

انواع مسئله: 1/ خوش ساختار 2/ بد ساختار

خوش ساختار:بعضی از مسائل که در سازمان به وجود می آید آشنا، سر راست و بدون پیچ و خم هستند هدف تصمیم گیری درباره آنها روشن و اظلاعات درباره این مسائل کامل و به آسانی قابل دسترسی میباشد. مانند تقاضای حذف یک درس توسط دانشجو در دانشکده

بدساختار : این مسائل جدید و غیر معمول و اطلاعات درباره آنها مبهم و ناکافی است مانند تمایل شرکت برای سرمایه گذاری در زمینه فن آوری جدید و ناشناخته

انواع تصمیمات:

1/ تصمیمات برنامه ریزی شده (خوش ساختار )

2/ تصمیمات برنامه ریزی نشده ( بد ساختار)

تصمیمهای برنامه ریزی شده:

پاسخی است به مسائل خوش ساختار تصمیم های برنامه ریزی شده بر اساس روشها و قوانین ویا خط مشی های نوشته شده یا نوشته نشده در موقعیت های تکراری با محدود کردن یا مستثنی کردن راه حلها به آسانی تصمیم گرفته میشود مانند تعویض کلیه کالاهای خریداری شده تا 45 روز مجاز است.

تصمیم های برنامه ریزی نشده:

 این تصمیمات با مسائل غیر معمول استثنایی و بد ساختار سر و کار دارد. مانند چگونگی تخصیص منابع انسانی ارائه محصول جدید به بازار به عبارت دیگر مسائل بد ساختار مستلزم تصمیم گیری برنامه ریزی نشده است .

 

فرآیند عقلایی تصمیم گیری:

1/ تعریف مسئله

2/ ایجاد راه حلها

3/ ارزیابی راه حلها

4/ اتخاذ تصمیم

5/ اجرای تصمیم

6/ ارزیابی نتایج و فراهم آوردن بازخورد

 

فنون تصمیم گیری گروهی:

روش اول

طوفان مغزی: در جلسات طوفان مغزی افراد دور یک میز مینشینند رهبر گروه یا مدیر به طور روشن و واضح مسئله را بیان میکند به گونه ای که کلیه حاضراین در جلسه آن را درک کنند افراد آزادانه در زمان تعیین شده هر اندازه که میخواهند و میتوانند راه حل ارائه دهند و هیچ انتقادی مجاز نیست و کلیه راه حلها برای بحث و تحلیل های بعدی حفظ و نگهداری میشوند.

روش دوم

گروه اسمی : در این روش اعضای گروهی که در موضوع مورد نظر برای تصمیم گیری صاحب نظر و مجرب هستند در جلسه گرد هم می آیند و ابتدا مسئله ای را که باید در باره آن تصمیم بگیرند مطرح میکنند در این روش اعضای جلسه در آغاز حق سخن گفتن با یکدیگر را ندارند و باید به طور مستقل نظرات خود را به صورت مکتوب اعلام دارند پس از آن نظرات جمع آوری شده طبقه بندی میشود و در تابلویی در معرض دیدگان قرار میگیرد و بدون آن که مشخص باشد نظرات مذکور متعلق به چه کسانی است در این مرحله اعضا به بحث و گفتگو و نقد و بررسی نظرات اعلام شده میپردازند و نقاط قوت و ضعف آنها را مورد توجه قرار میدهند پس از آن با رای کتبی تصمیم گیری و راه حل را که مصلحت میدانند انتخاب میکنند.

روش سوم

فن دفلی: در این روش برای تصمیم گیری در یک مورد خاص گروهی از افراد صاحب نظر را انتخاب میکنند و نظرات آنها را با پرسشنامه ای جویا میشوند سپس آن نظرات را طبقه بندی و برای کلیه اعضا گروه میفرستند و در صورت لزوم راه حلهای توضیحی نیز درباره نظرات طرح میشود اعضای یک گروه نظرات ابراز شده را بررسی و ارزیابی میکنند و به آنها امتیاز میدهند راه حلهایی که بیشترین امتیاز را دارد به عنوان بهترین تصمیم انتخاب میشود در روش فن دلفی افراد لزوما یکدیگر را نمی شناسند و برخوردی باهم ندارند.

روش چهارم

ملاقاتهای الکترونیک: در این روش بیش از 50 تن از افراد دور میز کنفرانس نعل اسبی مینشینند که به جزپایانه های رایانه ای چیز دیگری روی این میز قرار ندارد موضوعات به صورت الکترونیکی به شرکت کنندگان ارائه میگردد و آنان پاسخهای خود را برصفحه رایانه نمایش میدهند اضهار نظرهای فردی مانند آرای جمعی بر پرده ای در اتاق نمایش داده میشود مزایای اصلی ملاقاتهای الکتریکی گمنامی و درستکاری و سرعت است.

سازماندهی :

تعریف سازماندهی : فرآیند سامان دادن افراد و سایر منابع برای اجرای وظایف در جهت اهداف مشترک است.

سازماندهی یک فرآیند یست که در قالب سازمان شکل میگیرد . اگر برنامه ریزی را طرح و نقشه ی حرکت در سازمان تلقی کنیم سازماندهی در واقع وسیله ایست برای رسیدن به هدف در یک سازمان که افراد در راستای اهداف مشترک باهم همکاری میکنند بایستی وظایف بین افراد تقسیم گردد و همچنین ما بین آنها ارتباطی منطقی برقرار گردد در غیر اینصورت دستیابی به اهداف مشکل میگردد هر سازمانی در ابتدا ممکن است کوچک باشد آما باگسترش کار و افزایش فعالیت به نیروهای بیشتر احتیاج پیدا میکنند که مدیران موظفند تقسیم کار و هماهنگی وظایف بین آنان را تقسیم نمایند.

تقسیم کار : تفکیک وظایف میان افراد طوری که وظیفه فرد دقیقا مشخص گردد.

ساختار سازماندهی :

ساختار سازمانده چهار چوب سازمان را نشان میدهد و چهار چوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیتهای اعضای سازمانی آن را ایجاد میکندساختار سازمانی سازمانهای مختلفی که باهم متفاوتند.  زیرا شرایط محیطی راهبردها و اهدافی که سازمانها دنبال میکنند باهم تفاوت دارند بعبارت دیگر ساختار سازمانی نحوه قرار گیری عناصری که میتوانند به یک سازمان شکل دهد را نشان میدهد

انواع ساختار سازمانی: 1/ ساختار رسمی (سازمان) 2/ ساختار غیر رسمی

ساختار رسمی : سازمانی است که قانونی دارای سلسله مراتب اداری که در آن مسئولیتها و اختیارات تعریف شده به عبارتی دیگر سازمان رسمی نظامی است که از مشاغل مشخص با نحوه ای ارتباط همگانی و اختیار مشخص تشکیل یافته و اهداف آن معین میباشد و افراد درون آن میتوانند باکوشش دسته جمعی اهداف سازمان را محقق سازد . ساختارهای رسمی در واقع آرمانی هستند زیرا سازمان آنگونه که پیش بینی شده اند عمل نمیکنند ماهیت رسمی غیر شخصی است زیرا سازمان رسمی به طراحی مشاغل محدود میشود و از راه فرآیند کار گزینی افراد خاصی برای تصدی این مشاغل انتخاب میشوند در این سازمان روابط سازمانی به طور مکتوب و به کمک نمودار با دقت برای کار کنان تشریح میشود ولی تغییرات بعدی در صورت لزوم میتوانند رسمی یا غیر رسمی باشد.

ساختار غیررسمی : در واقع در نتیجه روابط اجتماعی و به طور طبیعی بین افراد به وجود میآید و بدون هر گونه ضوابط و اختیارات رسمی شکل میگیرد

به عبارت دیگر این سازمان عبارتست از شبکه روابط شخصی و اجتماعی که در غالب سازمان رسمی وجود ندارد ولی واقعیتی است که وجود دارد.

سازمانهای غیر رسمی بر اساس منافع مشترک زبانی ، جغرافیایی، اعتقادی و ... در درون سازمانهای قانونی شکل میگیرد اگر مدیران قادر به درک صحیح آنها باشند میتوانند در راستای منافع و اهداف سازمان از آنها بهره برداری نمایند در غیر اینصورت وجود آنان برای سازمان زیانبار میباشد سازمان غیر رسمی بیانگر حالت واقعی است یعنی چگونگی عملکرد سازمان را به طور واقعی زیان میدهد ماهیت سازمان غیر رسمی شخصی است یعنی این نوع سازمان هنگامی شکل میگیرد که تصدی شغل معینی در سازمان بر حسب برقرار روابط اجتماعی با دیگران میشود در این سازمان مدیر روابط سازمانی را بطور شفاهی برای کارکنان توضیح میدهد و این روابط بر حسب نیاز تغییر میکند.

محاسن و معایب سازمان غیر رسمی:

محاسن                                                     

1/ به مدیر کمک میکند                     

 2/ مبلّغ سازمان است 

3/ برای کار کنان پناهگاه است  

4/ کارها را آسان میکند   

    معایب 

1/ کارشکنی میکند 

2/ شایعه پراکنی میکند                

3/ باعث پراکندگی کارکنان است

4/ کارها را کند میکند  

نوشته شده توسط: آیدا محمد سلطانی | آخرین ویرایش:شنبه 7 دی 1392 | نظرات() 

Kelle
شنبه 12 مرداد 1398 07:08 ق.ظ
I have been surfing online greater than 3 hours lately, yet I by no
means found any fascinating article like yours.
It is lovely price sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made
just right content as you did, the internet might be much more useful than ever
before.
Lionel
یکشنبه 30 تیر 1398 05:45 ب.ظ
When you go to a Alacrity Timing frame Chicago result, you may chance on a quantity of
immense proficients. Break the speed limit Rendezvousing L .

a . episode survive utter on behalf of full of activity proficient who don’t have a lot of time and energy to energy on-line then strain by using a bunch or else pages.
In this article remain approximately Race Seeing Los Angeles word of advice.
Archer
یکشنبه 30 تیر 1398 08:23 ق.ظ
Ok, consequently you’re contemplating, other than why what's affect him if
I’m not really enthusiastic about him? Pleasantly, majority of females after
that guys show up at zip meeting aftermaths mainly because they would like to get back together into see or
tradition timing. The purpose associated with rush court is always to move as numerous men to say of course to you personally in order to perhaps let them have
a accidental later after that progress take part in tan or even banquet with them.
If they am alive repulsive as a consequence you realize without a doubt a person don’t need to think
about it them once again, create a take in than it proceeding your current gain a advantage
page. What time he or she really wants to acquaintance an individual, you realize
the him with a person don’t.
A NO-NO On the subject of Zip Going out with La
powiekszanie penisa
پنجشنبه 27 تیر 1398 11:14 ب.ظ
Everything is very open with a precise explanation of the issues.

It was definitely informative. Your site is extremely helpful.

Many thanks for sharing!
http://jhangizone.com/tablets-in-place-of-influence-as-they-masterpiece/
پنجشنبه 27 تیر 1398 04:04 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied
on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence
on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to
read?
https://www.sheetplantassociation.com/register
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 05:13 ق.ظ
弊店は品質のいい商品やサービスを提供してスーパーコピーブランドバッグ韓国商品は他店よりも質が高く
https://executiveholidays.com.mt/azamara-brochures/
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 05:13 ق.ظ
ブランドスーパーコピー優良店スーパーコピーN級品ブランドコピー代引きスーパーコピーブランド
http://www.physiokinetics.gr/ippasia
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 05:12 ق.ظ
楽天スーパーコピーブランドは正直商売で世界数々超一流のブランドバッグコピー、ブランドコピー財布
https://www.alfatransformer.com/oil_filled_transformer_repair_transformer_rewind_testing.php
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 04:54 ب.ظ
ブ弊社大好評ではは正規品と同日本最大級ブランドコピーiPhone7/iphone7 plus/iphone5s/iphone8/ iphone8plus 携帯ケース
http://www.djtsurfacing.co.uk/testimonials/shefford-bedfordshire
شنبه 31 فروردین 1398 02:23 ق.ظ
2017最新ルイヴィトンコピー、エルメスコピー、シャネルコピーをご紹介します。日本全国送料無料
http://pylerome.com/node/1
پنجشنبه 29 فروردین 1398 07:35 ب.ظ
スーパーコピーブランド時計レディースとメンズ激安通販専門店!
http://www.ostroga.opole.pl/node/1998
پنجشنبه 29 فروردین 1398 07:34 ب.ظ
日系のYAMADAスーパーコピー時計通販です。ガガミラノスーパーコピー等のブランド時計コピーは日本国内での送料が無料になります
http://receptizasvakog.com
پنجشنبه 29 فروردین 1398 07:33 ب.ظ
腕時計、財布など激安で買える!Gucciスーパーコピー、本物と同様です、非常に人気があります。
viagra pills
شنبه 24 فروردین 1398 11:58 ب.ظ
Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you
if that would be okay. I'm definitely enjoying your blog and look forward to new updates.

viagra pills viagra pills
canadian online pharmacy
شنبه 10 فروردین 1398 07:40 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmacyxyz.com/">safe online pharmacies in canada</a>
http://canadianpharmacyxyz.com/
<a href=http://canadianpharmacyxyz.com/>online pharmacy</a>
Buy kamagra
یکشنبه 19 اسفند 1397 11:53 ق.ظ
I like the valuable information you provide for
your articles. I will bookmark your weblog and test
once more here regularly. I am reasonably sure I will learn many new stuff
right right here! Good luck for the next!
Buy kamagra buy kamagra (http://kamagrainus.com/)
paper writing service
چهارشنبه 8 اسفند 1397 05:27 ب.ظ
Hurrah, that's what I was exploring for, what a information!
existing here at this website, thanks admin of this web page.
chocolate
جمعه 14 اردیبهشت 1397 02:01 ب.ظ
I visited several web sites except the audio feature for audio songs current at
this web site is in fact superb.
Can stretching help you grow taller?
سه شنبه 28 شهریور 1396 03:42 ق.ظ
Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis.
It's always interesting to read articles from other authors and practice
a little something from their sites.
What is limb lengthening surgery?
سه شنبه 17 مرداد 1396 05:15 ق.ظ
I'm gone to convey my little brother, that he should also
go to see this weblog on regular basis to take updated from latest information.
https://siusegee.wordpress.com
جمعه 13 مرداد 1396 12:53 ب.ظ
I was suggested this website by my cousin. I am now not
positive whether this publish is written by way of him as nobody else recognize such specific about my difficulty.
You are amazing! Thank you!
Foot Complaints
شنبه 7 مرداد 1396 08:46 ب.ظ
What's up colleagues, how is everything, and what you
want to say concerning this paragraph, in my view its really awesome in support of me.
std testing near me
یکشنبه 4 تیر 1396 10:55 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آغاز
آیا واقعا کار کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق
به من مؤمن متاسفانه فقط برای while. من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در منطق و یک ممکن است را خوب به پر
همه کسانی معافیت. اگر شما که می توانید انجام من می مطمئنا تا پایان در گم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر