تصمیم گیری

شنبه 7 دی 1392  01:21 ب.ظ

 

تصمیم گیری

عبارت است از انتخاب یک راه از بین چندین راه و در حقیقت انتخاب بهترین راه برای رسیدن به هدف

فرایند تصمیم گیری:

1/ تعریف مسئله

2/ ارزیابی راه حلها

3/ انتخاب راه حلها

4/ اجرای تصمیم

5/ ارزیابی نتیجه

انواع مسئله: 1/ خوش ساختار 2/ بد ساختار

خوش ساختار:بعضی از مسائل که در سازمان به وجود می آید آشنا، سر راست و بدون پیچ و خم هستند هدف تصمیم گیری درباره آنها روشن و اظلاعات درباره این مسائل کامل و به آسانی قابل دسترسی میباشد. مانند تقاضای حذف یک درس توسط دانشجو در دانشکده

بدساختار : این مسائل جدید و غیر معمول و اطلاعات درباره آنها مبهم و ناکافی است مانند تمایل شرکت برای سرمایه گذاری در زمینه فن آوری جدید و ناشناخته

انواع تصمیمات:

1/ تصمیمات برنامه ریزی شده (خوش ساختار )

2/ تصمیمات برنامه ریزی نشده ( بد ساختار)

تصمیمهای برنامه ریزی شده:

پاسخی است به مسائل خوش ساختار تصمیم های برنامه ریزی شده بر اساس روشها و قوانین ویا خط مشی های نوشته شده یا نوشته نشده در موقعیت های تکراری با محدود کردن یا مستثنی کردن راه حلها به آسانی تصمیم گرفته میشود مانند تعویض کلیه کالاهای خریداری شده تا 45 روز مجاز است.

تصمیم های برنامه ریزی نشده:

 این تصمیمات با مسائل غیر معمول استثنایی و بد ساختار سر و کار دارد. مانند چگونگی تخصیص منابع انسانی ارائه محصول جدید به بازار به عبارت دیگر مسائل بد ساختار مستلزم تصمیم گیری برنامه ریزی نشده است .

 

فرآیند عقلایی تصمیم گیری:

1/ تعریف مسئله

2/ ایجاد راه حلها

3/ ارزیابی راه حلها

4/ اتخاذ تصمیم

5/ اجرای تصمیم

6/ ارزیابی نتایج و فراهم آوردن بازخورد

 

فنون تصمیم گیری گروهی:

روش اول

طوفان مغزی: در جلسات طوفان مغزی افراد دور یک میز مینشینند رهبر گروه یا مدیر به طور روشن و واضح مسئله را بیان میکند به گونه ای که کلیه حاضراین در جلسه آن را درک کنند افراد آزادانه در زمان تعیین شده هر اندازه که میخواهند و میتوانند راه حل ارائه دهند و هیچ انتقادی مجاز نیست و کلیه راه حلها برای بحث و تحلیل های بعدی حفظ و نگهداری میشوند.

روش دوم

گروه اسمی : در این روش اعضای گروهی که در موضوع مورد نظر برای تصمیم گیری صاحب نظر و مجرب هستند در جلسه گرد هم می آیند و ابتدا مسئله ای را که باید در باره آن تصمیم بگیرند مطرح میکنند در این روش اعضای جلسه در آغاز حق سخن گفتن با یکدیگر را ندارند و باید به طور مستقل نظرات خود را به صورت مکتوب اعلام دارند پس از آن نظرات جمع آوری شده طبقه بندی میشود و در تابلویی در معرض دیدگان قرار میگیرد و بدون آن که مشخص باشد نظرات مذکور متعلق به چه کسانی است در این مرحله اعضا به بحث و گفتگو و نقد و بررسی نظرات اعلام شده میپردازند و نقاط قوت و ضعف آنها را مورد توجه قرار میدهند پس از آن با رای کتبی تصمیم گیری و راه حل را که مصلحت میدانند انتخاب میکنند.

روش سوم

فن دفلی: در این روش برای تصمیم گیری در یک مورد خاص گروهی از افراد صاحب نظر را انتخاب میکنند و نظرات آنها را با پرسشنامه ای جویا میشوند سپس آن نظرات را طبقه بندی و برای کلیه اعضا گروه میفرستند و در صورت لزوم راه حلهای توضیحی نیز درباره نظرات طرح میشود اعضای یک گروه نظرات ابراز شده را بررسی و ارزیابی میکنند و به آنها امتیاز میدهند راه حلهایی که بیشترین امتیاز را دارد به عنوان بهترین تصمیم انتخاب میشود در روش فن دلفی افراد لزوما یکدیگر را نمی شناسند و برخوردی باهم ندارند.

روش چهارم

ملاقاتهای الکترونیک: در این روش بیش از 50 تن از افراد دور میز کنفرانس نعل اسبی مینشینند که به جزپایانه های رایانه ای چیز دیگری روی این میز قرار ندارد موضوعات به صورت الکترونیکی به شرکت کنندگان ارائه میگردد و آنان پاسخهای خود را برصفحه رایانه نمایش میدهند اضهار نظرهای فردی مانند آرای جمعی بر پرده ای در اتاق نمایش داده میشود مزایای اصلی ملاقاتهای الکتریکی گمنامی و درستکاری و سرعت است.

سازماندهی :

تعریف سازماندهی : فرآیند سامان دادن افراد و سایر منابع برای اجرای وظایف در جهت اهداف مشترک است.

سازماندهی یک فرآیند یست که در قالب سازمان شکل میگیرد . اگر برنامه ریزی را طرح و نقشه ی حرکت در سازمان تلقی کنیم سازماندهی در واقع وسیله ایست برای رسیدن به هدف در یک سازمان که افراد در راستای اهداف مشترک باهم همکاری میکنند بایستی وظایف بین افراد تقسیم گردد و همچنین ما بین آنها ارتباطی منطقی برقرار گردد در غیر اینصورت دستیابی به اهداف مشکل میگردد هر سازمانی در ابتدا ممکن است کوچک باشد آما باگسترش کار و افزایش فعالیت به نیروهای بیشتر احتیاج پیدا میکنند که مدیران موظفند تقسیم کار و هماهنگی وظایف بین آنان را تقسیم نمایند.

تقسیم کار : تفکیک وظایف میان افراد طوری که وظیفه فرد دقیقا مشخص گردد.

ساختار سازماندهی :

ساختار سازمانده چهار چوب سازمان را نشان میدهد و چهار چوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیتهای اعضای سازمانی آن را ایجاد میکندساختار سازمانی سازمانهای مختلفی که باهم متفاوتند.  زیرا شرایط محیطی راهبردها و اهدافی که سازمانها دنبال میکنند باهم تفاوت دارند بعبارت دیگر ساختار سازمانی نحوه قرار گیری عناصری که میتوانند به یک سازمان شکل دهد را نشان میدهد

انواع ساختار سازمانی: 1/ ساختار رسمی (سازمان) 2/ ساختار غیر رسمی

ساختار رسمی : سازمانی است که قانونی دارای سلسله مراتب اداری که در آن مسئولیتها و اختیارات تعریف شده به عبارتی دیگر سازمان رسمی نظامی است که از مشاغل مشخص با نحوه ای ارتباط همگانی و اختیار مشخص تشکیل یافته و اهداف آن معین میباشد و افراد درون آن میتوانند باکوشش دسته جمعی اهداف سازمان را محقق سازد . ساختارهای رسمی در واقع آرمانی هستند زیرا سازمان آنگونه که پیش بینی شده اند عمل نمیکنند ماهیت رسمی غیر شخصی است زیرا سازمان رسمی به طراحی مشاغل محدود میشود و از راه فرآیند کار گزینی افراد خاصی برای تصدی این مشاغل انتخاب میشوند در این سازمان روابط سازمانی به طور مکتوب و به کمک نمودار با دقت برای کار کنان تشریح میشود ولی تغییرات بعدی در صورت لزوم میتوانند رسمی یا غیر رسمی باشد.

ساختار غیررسمی : در واقع در نتیجه روابط اجتماعی و به طور طبیعی بین افراد به وجود میآید و بدون هر گونه ضوابط و اختیارات رسمی شکل میگیرد

به عبارت دیگر این سازمان عبارتست از شبکه روابط شخصی و اجتماعی که در غالب سازمان رسمی وجود ندارد ولی واقعیتی است که وجود دارد.

سازمانهای غیر رسمی بر اساس منافع مشترک زبانی ، جغرافیایی، اعتقادی و ... در درون سازمانهای قانونی شکل میگیرد اگر مدیران قادر به درک صحیح آنها باشند میتوانند در راستای منافع و اهداف سازمان از آنها بهره برداری نمایند در غیر اینصورت وجود آنان برای سازمان زیانبار میباشد سازمان غیر رسمی بیانگر حالت واقعی است یعنی چگونگی عملکرد سازمان را به طور واقعی زیان میدهد ماهیت سازمان غیر رسمی شخصی است یعنی این نوع سازمان هنگامی شکل میگیرد که تصدی شغل معینی در سازمان بر حسب برقرار روابط اجتماعی با دیگران میشود در این سازمان مدیر روابط سازمانی را بطور شفاهی برای کارکنان توضیح میدهد و این روابط بر حسب نیاز تغییر میکند.

محاسن و معایب سازمان غیر رسمی:

محاسن                                                     

1/ به مدیر کمک میکند                     

 2/ مبلّغ سازمان است 

3/ برای کار کنان پناهگاه است  

4/ کارها را آسان میکند   

    معایب 

1/ کارشکنی میکند 

2/ شایعه پراکنی میکند                

3/ باعث پراکندگی کارکنان است

4/ کارها را کند میکند  

نوشته شده توسط: آیدا محمد سلطانی | آخرین ویرایش:شنبه 7 دی 1392 | نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic