تبلیغات
جزوات مبانی سازمان و مدیریت استاد زنگانه - برنامه ریزی

برنامه ریزی

چهارشنبه 13 آذر 1392  09:54 ب.ظ

 

برنامه ریزی:

**برنامه ریزی واژه ایست که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است و یافتن تعریفی واحد برای آن بسیار مشکل است.

 برنامه ریزی یکی از مهمترین وظایف مهم مدیران است **

برنامه ریزی به عنوان یک عمل اگر هدفدار نباشد پوچ و تو خالی است**

**برنامه ریزی اصولا تلاشی است برای برآورد پیشاپیش چگونگی تحقق یک هدف

**برنامه ریزی عبارت است از تعیین و مشخص کردن هدف و راههای رسیدن به آن

**برنامه ریزی یعنی: از پیش تصمیم گرفتن برای اینکه چه کار کنیم در چه صورت و بدست چه کسی صورت پذیرد

**برنامه ریزی عبارتند از طراحی عملیات برای موضوعات از پیش تعریف شده

** برنامه ریزی تلاشی است آگاهانه برای اتخاذ تصمیمات مهم به منظور دگرگونی وضع موجود به وضعیت مطلوب

** برنامه ریزی : فعالیتی است عمومی برای رسیدن به اهداف

** برنامه ریزی عبارتند از تهیه توزیع و تخصیص عوامل و وسایل محدود برای رسیدن به اهداف مطلوب در حداقل زمان با حداقل هزینه ممکن

** برنامه ریزی یک فرایند خردمندانه است و پلی است میان جایی که میخواهیم باشیم و جایی که هستیم

** برنامه ریزی تصویر روشنی از هدف ابزار مورد نیاز نوع فعالیت و روشهای مناسب جهت رسیدن به هدف است

اهمیت برنامه ریزی:

** برنامه ریزی تعیین جهت میکند یعنی مشخص میکند که چه کاری و چگونه باید انجام شود

** برنامه ریزی چهار چوبی وحدت بخش بدست میدهد. یعنی واحدهای مختلف سازمان در تحقق هدفها مشارکت میکند لذا از هرج و مرج و تکرویها جلوگیری به عمل میآید

** برنامه ریزی فرصتها و خطرها را مشخص میکند یعنی برنامه ریزی نمیتواند خطرهای ناشی از تصمیم گیری را بطور کامل از میان ببرد. اما میتواند  به تشخیص فرصتها و خطرهای بلقوه کمک کند و زیانهای ناشی از آنها را به کمترین حد ممکن برساند.

** برنامه ریزی معیاریست برای عرضه عملکرد یعنی یک برنامه مفید آنچه را که باید انجام شود معین میکند.

 

هدف های برنامه ریزی

1/  افزایش احتمال رسیدن به هدف از طریق تنظیم فعالیتها

2/ اقتصادی بودن فعالیتها

3/ تمرکز بر روی هدف و دوری از تغییر مسیر

4/ فراهم آوردن ابزاری برای کنترل

محاسن برنامه ریزی

1/ عدم تاخیر در جریان کار

2/ داشتن روابط حسنه با سایر سازمانها

3/ استفاده کامل از مواد اولیه، تجهیزات ، منابع و وسایل موجود

4/ آگاهی دائم از جریان کلی کار

5/ استحلاک کمتر وسایل

6/ هماهنگی بین کار فردی و جمعی

7/ داشتن حداقل ضایعات

8/ تاثیر مثبت کار در سلامتی و بهداشت

9/ اتخاذ راههای جلوگیری از اتلاف وقت و اصراف اموال و تجهیزات

10/ اتخاذ نزدیکترین راه و صرفه جویی در هر چیزی

11/ رعایت مقررات و رویه هایی که مربوط به کارکنان میباشد

معایب عدم برنامه ریزی

1/ مخارج بیشتر

2/ محصول کمتر

3/ عدم رضایتمندی مشتری و ارباب رجوع در روابط اجتماعی

4/ وجود تقاضاهای ناموجه

5/ نبود یا کمبود منابع

6/ نبود یا کمبود وسایل

7/ وجود محیطی آکنده از سوتفاهمات و شک و تردید

8/ نبود یا کمبود کارکنان متخصص و ماهر

9/ کار نامطلوب

10/ حوادث و تصادفات بخصوص در کارهای فنی

11/ به کارگیری مواد و وسایل نامرغوب

12/ استفاده غلط از منابع و افراد

انواع برنامه ریزی

نوع اول : از نظر تصمیم گیری: در مقیاس تصمیم گیری به سه سطح اصلی راهبردی، تاکتیکی ، عملیاتی تقسیم میشود.

1/ برنامه ریزی راهبردی : چهار چوب برنامه ها در تمام سطوح و شامل اهداف و اقدامات اساسی در بلند مدت میباشد.

2/ برنامه ریزی تاکتیکی : مشخص کردن هدفهای میان کار و انتخاب ابزارهای لازم برای تحقق آنها را در میان مدت مورد نظر قرار میدهد.

3/ برنامه ریزی عملیاتی : شامل گامهای ویژه یا اقدامات مشخص برای انجام فعالیتهایی است که به اهداف مشخص نائل آییم.

نوع دوم: از نظر محتوایی و موضوعی :برنامه ریزی از نظر محتوایی و موضوعی بسیار متنوع و گوناگون بوده مانند برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی...

به طور کلی میتوان برنامه ریز را به دو نوع کلی دسته بندی کرد دسته اول برنامه ریزی عمومی و دسته دوم برنامه ریزی کالبد

برنامه ریزی عمومی: تمام امور و فعالیتهای جامعه را در بر میگیرد هدف این برنامه ریزی رسیدن به توسعه رشد رفاه و عدالت اجتماعی یا قدرت ملی و سیاسی است.

برنامه ریزی کالبدی : برای انجام برخی از امور نیاز به طرحها و نقشه های کالبدی امری اجتناب ناپذیر میباشد چرا که توسعه و ساماندهی شهرها و روستاها و ... به طرحهایی نیاز دارد که ترکیب و ترتیب منظم کارها در آنها مشخص شده باشد در این زمینه ها با استفاده از برنامه ریزی های کالبدی فرآیند انجام اقدامات و ترتیب زمانی آنها روشن میشود.

 نوع سوم : از نظر زمانی :انواع برنامه ریزی از نظر زمانی به سه دوره بلند مدت ، میان مدت ، کوتاه مدت تقسیم میشود.

برنامه ریزی بلند مدت : جزئیات کار به ندرت مشخص شده و فقط چهار چوب کلی برای انجام فعالیتها تعیین میشود.

برنامه ریزی میان مدت: در چهار چوب برنامه ریزی بلند مدت و در راستای تحقق اهداف کلی آن صورت می پذیرد چرا که در برنامه ریزی بلند مدت اهداف کلی مد نظر است در برنامه ریزی میان مدت راههای رسیدن به این اهداف پیگیری میشود.

برنامه ریزی کوتاه مدت: در برنامه ریزی کوتاه مدت در چهار چوب برنامه ریزی میان مدت و با قابلیت اجرایی بیشتر و بهتر انجام میگیرد.

نوع چهارم: از نظر اهداف: برنامه ریزی در رابطه با اهداف به دو دسته برنامه ریزی بر اساس اهداف کلی و خاص تقسیم میشود

نوع پنجم : از نظر مرامی :

برنامه ریزی متمرکز : دولت تمامی وسایل تولید کالا و خدمات و کاربرد آنها را در مالکیت و اختیار خود دارد. در نتیجه واحدهای تولیدی و خدماتی مستقل و بازار آزاد وجود ندارد.

نیمه متمرکز : در این وضعیت تعادل و تولید کالا و خدمات توسط دولت برنامه ریزی و کنترل میشود و واحدهای تولیدی دارای آزادی نسبی هستند.

برنامه ریزی مختلط: در این شکل هر بخش خصوصی و عمومی فعال هستند و دولت موسسات تولید کالا و خدمات اساسی مانند راه آهن ، ذوب آهن ، بانکها ، بیمه ، نفت و گاز و.... را به عهده  گرفته و موسسات فردی را به بخش خصوصی واگذار میکند.

برنامه ریزی ارشادی : دولت تنها از راه سیاست گذاری به ارشاد آنها میپردازد

برنامه ریزی موضوعی یا موردی: دولت نه سیاست گذاری میکند و نه دخالت

نوع ششم: از نظر مقیاس : 1/ برنامه ریزی ملی 2/ منطقه ای

فرآیند برنامه ریزی :

1/ مشخص کردن ماموریت و وظیفه ها

2/  آگاهی از فرصتها

3/ تعیین کردن هدفها

4/ آینده نگری و تنظیم سیاستها

5/  تعیین اولویت ها

6/ تنظیم برنامه اصلی و پشتیبانی است.

 

فنون برنامه ریزی:

 فن بازنگری و ارزیابی برنامه

ازنظر جدول زمانی به دو گروه 1. نمودار گانت 2. شبکه پرت تقسیم میشود

توضیح نمودار گانت : یکی از ساده ترین روش های برنامه ریزی استفاده از نمودار گانت میباشد نمودار گانت از دو محور تشکیل شده است 1. محور افقی  2. محور عمودی

برروی محور افقی زمان برحسب ساعت ، ماه ، روز ، سال نشان داده میشود و محور عمودی شرح وظایف و مراحل انجام کار و هر مربع یا مستطیل نشاندهنده یک فعالیت میباشد نمودار گانت اگر چه ساده و آسان میباشد اما به کار گیری آن در پروژه های کوچک و متوسط میتواند یک کارایی خوب را داشته باشد.

مثال : یک پروژه کوچک ساختمانی

1/ تهیه جواز (مدت 15 روز)

2/ تهیه نقشه ( مدت 1 ماه)

3/ گود برداری( مدت 45 روز )

4/ سفت کاری ( مدت 1 ماه )

5/ تاسیسات ( مدت 45 روز)

6/ نازک کاری ، نقاشی و ...( مدت 3ماه و 15 روز)


نوشته شده توسط: آیدا محمد سلطانی | آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 آذر 1392 | نظرات() 

http://www.hotel-marine.com/reservation/
جمعه 6 اردیبهشت 1398 08:38 ق.ظ
ロレックスレプリカ,時計コピーレプリカ,ヴィトンコピー日本での通販オンラインショップ販売を含め ..
https://yesodot3.co.il/homepages/
جمعه 6 اردیبهشت 1398 08:37 ق.ظ
スーパーコピーブランドコピーロエベLOEWEコピー品高品質韓国代引き通販問屋
http://studioitalia.pl/pl/kategoria/jadalnia
جمعه 6 اردیبهشت 1398 08:37 ق.ظ
腕時計、財布など激安で買える!Gucciスーパーコピー、本物と同様です、非常に人気があります。ブランド時計コピー,弊店スーパーコピー時計は2年無料保証になります。
https://www.szuletesnapiajandekok.com/hirek
جمعه 6 اردیبهشت 1398 08:36 ق.ظ
スーパーコピー時計,最大級の人気時計コピー通販ショップ
http://sewingbymoonlight.com/2015/03/its-time/
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 06:00 ب.ظ
楽天ブランドコピー 代引き激安市場/ブランドコピーバッグ/財布スーパーコピー 代引き激安
http://www.doctores.com.do/
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 05:59 ب.ظ
高級品ゴヤールコピーブランドバッグスーパーコピーゴヤールの専門店
http://www.ratsgymnasium-bielefeld.de/index.php/schulprofil
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 05:58 ب.ظ
日本国内最高品質ルイヴィトンのスーパーコピー財布?ルイヴィトンコピーバッグコピー? ブランド財布コピーN級品通販専門店。
https://www.deadvocatenwijzer.nl/privacy-verklaring
یکشنبه 18 فروردین 1398 10:38 ق.ظ
ロレックス、カルティエ、オメガ、ブルガリ、プラダ、スーパーブランドコピー 代引き時計、激安信頼、代引き可能商品届
hack livejasmin credits free
جمعه 4 اسفند 1396 05:29 ق.ظ
تبادل لینک چیزی جز این نیست که به سادگی لینک لینک شخص دیگری را در صفحه شما در جای مناسب قرار می دهد و شخص دیگری هم برای شما مشابه خواهد بود.
clash royale gems hack
دوشنبه 8 آبان 1396 11:59 ب.ظ
سلام همکاران، مقاله فوق العاده ای در مورد تدریس و به طور کامل تعریف کرد، آن را حفظ کنید
همیشه.
std testing centers
دوشنبه 8 آبان 1396 08:26 ب.ظ
شما باید در یک مسابقه برای یکی از بزرگترین وب سایت های وب شرکت کنید.
من قطعا این وب سایت را توصیه خواهم کرد!
cheap psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 03:08 ب.ظ
سلام، در هنگام جستجوی یک موضوع مشابه، سایت خود را با استفاده از گوگل پیدا کردم
وب سایت شما در اینجا بالا آمده است، به نظر می رسد خوب است. من آن را در نشانکهای گوگلم نشانه گذاری کرده ام.

سلام، به سادگی به وبلاگ خود از طریق Google هشدار داده می شود
و واقع شده است که واقعا آموزنده است. قصد دارم که ببینم
برای brussels من قدردانی میکنم باید این را در آینده ادامه دهید
بسیاری از افراد دیگر از نوشتن شما سود خواهند برد.
به سلامتی!
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 03:08 ب.ظ
سلام، همیشه من برای بررسی پست های وبلاگ در اینجا در اوایل نور روز، به دلیل من دوست دارم
برای کسب اطلاعات بیشتر و بیشتر.
myfreecams token generator
یکشنبه 30 مهر 1396 03:23 ق.ظ
پست خوب وبلاگ من قطعا از این سایت قدردانی میکنم
با تشکر!
real psychic readings
شنبه 15 مهر 1396 03:06 ب.ظ
من حتی نمی فهمم چطور به اینجا رسیدم، اما این را قبول کردم
انتشار یک بار خوب بود من نمی فهمم که کی هستی
اما مطمئنا شما در حال رفتن به یک وبلاگ نویس معروف در صورتی که شما در حال حاضر نیستید.

به سلامتی!
free online chaturbate token generator
دوشنبه 13 شهریور 1396 04:02 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot.
I hope to give something back and help others like you helped me.
What do eccentric heel drops do?
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:28 ب.ظ
Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other blogs?

I have a blog centered on the same information you discuss and would love to have you share some
stories/information. I know my readers would enjoy your work.
If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.
How does Achilles tendonitis occur?
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:26 ق.ظ
It's truly very complicated in this full of activity life to listen news on Television, so I just use internet for that reason, and obtain the latest information.
http://eunaaspacio.hatenablog.com/entry/2015/08/17/063128
جمعه 13 مرداد 1396 03:04 ب.ظ
Thanks on your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you may be a
great author. I will make sure to bookmark your blog and will come back in the future.

I want to encourage you to continue your great writing, have a nice weekend!
Foot Problems
شنبه 7 مرداد 1396 11:32 ق.ظ
We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your website provided us with valuable info to work on. You have done a formidable
job and our entire community will be thankful to you.
home std test kit
دوشنبه 5 تیر 1396 08:11 ق.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آغاز آیا واقعا حل و
فصل کاملا با من پس از برخی از زمان.

جایی در سراسر جملات شما در واقع موفق به من مؤمن اما تنها برای کوتاه در حالی که.
من این کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و
شما خواهد را سادگی به پر کسانی که معافیت.
در این رویداد شما که می توانید انجام من می بدون شک بود در گم.
سمیرا رحیم
یکشنبه 31 فروردین 1393 01:03 ب.ظ
بسیار جامع و کامل بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر