کنترل و نظارت

شنبه 7 دی 1392  01:16 ب.ظ

کنترل و نظارت : فعالیتی است که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می گردد و در صورت وجود اختلافات و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه که هست به رفع و اصلاح آن اقدام میشود.

انواع کنترل :

1/ کنترل آینده نگر یا قبل از عملیات : در این نوع کنترل که کنترل پیش نگر یا هدایت کننده نیز نامیده میشود ماهیتاً مانع بروز انحراف شده و با استفاده از داده ها کنترل را تحقق میبخشد و قبل از آنکه انحرافی حاصل گردد راه اصلاحی ارائه میدهد به عبارت دیگر این نوع کنترل موانع و مشکلات را قبل از وقوع پیش بینی و انجام اصلاحات را ممکن میسازد.

2/ کنترل در حین عملیات و زمان وقوع : این نوع کنترل در واقع اطلات زمان حال را ملاک عمل قرار میدهد و توانایی اقدام اصلاحی را در حین انجام عملیات دارد.

3/ کنترل گذشته نگر یا پس از انجام عملیات : این نوع کنترل که کنترل بازخوردی نیز نامیده میشود در واقع نتایج اقدامات انجام شده را ارزیابی میکند و پس از تطبیق با استانداردهای معین چنانچه انحرافی وجود داشته باشد اقدامات اصلاحی برای بهبود عملیات آتی صورت میگیرد بایستی توجه داشت که کنترل و نظارت متناسب با برنامه ها و فعالیتها تنظیم گردد.

 هدایت

وظایف هدایت : 1.انگیزش 2. رهبری 3. ارتباط

انواع نیازها : نیازهای اولیه  و نیازهای ثانویه

نیازهای اولیه مانند: آب ، هوا ، غذا ، سرپناه و ... بوده و عمدتاً ماهیتی زیستی یا فیزیولوژیکی دارند این نیازها سرشتی محدود داشته یعنی با مصرف مقداری آب یا غذا نیاز به تشنگی و گرسنگی  برطرف میگردد.

نیازهای ثانویه: نیازهای ثانوی ماهیتی اجتماعی و روانی دارند و عبارت از نیاز به وابستگی ، تعلق ، قدرت، محبت ، اعتبار، دانش ، شهرت ، امنیت، موفقیت و ... این نیازها سرشتی نامحدود دارند.

انگیزش : حالتی است درونی که سبب میشود انسان به طریقی رفتار کند تا از تحقق هدفی اطمینان یابد در حقیقت انگیزش چرایی رفتار افراد را بیان میکند.

 

نظریه های انگیزشی: 1/ نظریه های ابتدایی انگیزش

                          2/ نظریه های معاصر

 

نظریه های ابتدایی :1/ الگوی سنتی انگیزش

                        2/ الگوی روابط انسانی

                       3/ الگوی منابع انسانی

 

الگوی سنتی آموزش :

1/ کار به طور ذاتی برای بیشتر مردم ناخوش آیند است.

2/ افراد برای درآمد حاصل از کار بیش از خودِ کار اهمیت میدهند.

 

الگوی روابط انسانی :

1/ افراد مایلند احساس امنیت و مفید بودن داشته باشند.

2/ افراد مایلند احساس تعلق خاطر کنند و برای آنان شخصیت قائل شوند.

 

الگوی منابع انسانی :

1/ کار به طور ذاتی ناخوش آیند نیست.

2/ افراد میخواهند در تحقق اهداف معنی داری که خود در تنظیم آن کمک کرده اند مشارکت داشته باشند
ادامه مطلب

نوشته شده توسط: آیدا محمد سلطانی | آخرین ویرایش:شنبه 7 دی 1392 | نظرات() 

الگوهای جدید واحدسازی

شنبه 7 دی 1392  01:15 ب.ظ

 

الگوهای جدید واحدسازی (سازماندهی)

1/ سازماندهی بر مبنای برنامه و پروژه : اگر در سازماندهی بر مبنای محصول به جای محصول برنامه ها و طرحهای سازمانی را برمبنای سازماندهی قرار دهیم در سازماندهی بر مبنای پروژه کل سازمان به بخشهای کوچکتری یا به صورت گروههای مستقل تقسیم میشوند از محاسن ساخت و پروژه ای آن است که ضعف عملکرد یک واحد از سازمان؛ کل سازمان را تحت تاثیر قرار نمیدهد و مشکلات ناشی از کندی ارتباطات و سلسله مراتب طولانی کاهش می یابد.

 

2/ سازمان ماتریسی و یا خزانه ای : سازماندهی بر مبنای وظیفه و سازمانده بر مبنای پروژه با هم سازمان ماتریسی را بوجود می آورند ساختار ماتریسی در سازمانهای قابل استفاده که دارای برنامه های کوتاه مدت و موقت اند در این شیوه افراد متخصص تحت نظر دو نوع سرپرستی قرار میگیرند و به انجام وظیفه میپردازند به این ترتیب که از حیث تخصصی تحت نظر مدیر خزانه تخصصی قرار میگیرند و از نظر برنامه یا پروژه ای که انجام آن را به عهده دارند تحت نظر مدیر پروژه هدایت میشوند.

3/ ساختار سازمانی موقتی ویژه یا( ادهوکراسی): ادهوکراسی به جای طرفداری از ساختار مکانیکی و بروکراسی اداری از ساختار آزاد و ضوابط محدود حمایت میکند سازمان های ویژه و موقت بر خلاف سازمانهای بروکراتیک کمتر به ضوابط و قواعد سازمان تاکید دارند و برای رسیدن به هدفهای ویژه ای تشکیل میشوند. در این سازمان اختیار بر اساس توانایی ها و قابلیتهای افراد به آنان واگذار میشود و لزوما تمامی اختیارات از راس هرم سازمانی سرچشمه نمیگیرد.
ادامه مطلب

نوشته شده توسط: آیدا محمد سلطانی | آخرین ویرایش:شنبه 7 دی 1392 | نظرات() 

واحدسازی

شنبه 7 دی 1392  01:02 ب.ظ

واحد سازی:

 ترتیبی است که د ر آن مشاغل و فعالیت ها در گروههای منطقی طبقه بندی شده و هر گروه در بخش و واحدبزرگتری ترکیب میشود تا کل سازمان را شکل دهد.

واحد سازی یا سازماندهی سنتی ، روشهای طراحی واحد سازی سنتی سازمانی:

1/ سازماندهی یا واحدسازی بر اساس وظیفه : در این روش واحدهای سازمانی را بر مبنای وظایف سازمانی طراحی و ایجاد میشود به عبارت دیگر برای گروهبندی مشاغلی است که با یک وظیفه سازمانی یا مهارتی تخصصی می طلبند مانند بازاریابی ، امور مالی ، کار گزینی ، تدارکات ، برنامه ریزی و...

 


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: آیدا محمد سلطانی | آخرین ویرایش:شنبه 7 دی 1392 | نظرات() 

نمودار سازمانی

شنبه 7 دی 1392  12:58 ب.ظ

نمودار سازمانی:

نقشه ایست که پست و روابط درون ساختار سازمانی را ترسیم میکند نمودار محل پست ها ، واحدها ، وظایف را در سازمان نشان میدهد. نمودار سازمانی اولین سند مکتوب و قانون مند هر سازمان و موسسه است اصولا سازمانها و شرکتها و موسسات بدون نمودار سازمانی قانونمند نیستند در تهیه نمودار سازمانی رعایت نکات زیر الزامی است:

1/ برای نشان دادن واحدهای سازمانی از مستطیل، دایره و هر شکل هندسی دیگر استفاده میکنند.

2/ مهمترین و پر مسئولیت ترین واحد در بالای نمودار قرار میگیرد و کم مسئولیت پذیر ترین واحد در پایین نمودار قرار میگیرد.

3/ خطوط رسم شده بین واحدها نمایانگر روابط سازمانی و بیانگر آنست که هر واحد در مقابل کدام واحد بایستی پاسخگو باشد

 نمودار سازمانی: وسیله ای است که از طریق آن میتوان به کل سازمان ، اجزای آن و روابط بین آنها پی برد.
ادامه مطلب

نوشته شده توسط: آیدا محمد سلطانی | آخرین ویرایش:شنبه 7 دی 1392 | نظرات() 

تصمیم گیری

شنبه 7 دی 1392  12:21 ب.ظ

 

تصمیم گیری

عبارت است از انتخاب یک راه از بین چندین راه و در حقیقت انتخاب بهترین راه برای رسیدن به هدف

فرایند تصمیم گیری:

1/ تعریف مسئله

2/ ارزیابی راه حلها

3/ انتخاب راه حلها

4/ اجرای تصمیم

5/ ارزیابی نتیجه

انواع مسئله: 1/ خوش ساختار 2/ بد ساختار

خوش ساختار:بعضی از مسائل که در سازمان به وجود می آید آشنا، سر راست و بدون پیچ و خم هستند هدف تصمیم گیری درباره آنها روشن و اظلاعات درباره این مسائل کامل و به آسانی قابل دسترسی میباشد. مانند تقاضای حذف یک درس توسط دانشجو در دانشکده

بدساختار : این مسائل جدید و غیر معمول و اطلاعات درباره آنها مبهم و ناکافی است مانند تمایل شرکت برای سرمایه گذاری در زمینه فن آوری جدید و ناشناخته

انواع تصمیمات:

1/ تصمیمات برنامه ریزی شده (خوش ساختار )

2/ تصمیمات برنامه ریزی نشده ( بد ساختار)

تصمیمهای برنامه ریزی شده:

پاسخی است به مسائل خوش ساختار تصمیم های برنامه ریزی شده بر اساس روشها و قوانین ویا خط مشی های نوشته شده یا نوشته نشده در موقعیت های تکراری با محدود کردن یا مستثنی کردن راه حلها به آسانی تصمیم گرفته میشود مانند تعویض کلیه کالاهای خریداری شده تا 45 روز مجاز است.

تصمیم های برنامه ریزی نشده:

 این تصمیمات با مسائل غیر معمول استثنایی و بد ساختار سر و کار دارد. مانند چگونگی تخصیص منابع انسانی ارائه محصول جدید به بازار به عبارت دیگر مسائل بد ساختار مستلزم تصمیم گیری برنامه ریزی نشده است .

 

فرآیند عقلایی تصمیم گیری:

1/ تعریف مسئله

2/ ایجاد راه حلها

3/ ارزیابی راه حلها

4/ اتخاذ تصمیم

5/ اجرای تصمیم

6/ ارزیابی نتایج و فراهم آوردن بازخورد
ادامه مطلب

نوشته شده توسط: آیدا محمد سلطانی | آخرین ویرایش:شنبه 7 دی 1392 | نظرات() 

برنامه ریزی

چهارشنبه 13 آذر 1392  08:54 ب.ظ

 

برنامه ریزی:

**برنامه ریزی واژه ایست که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است و یافتن تعریفی واحد برای آن بسیار مشکل است.

 برنامه ریزی یکی از مهمترین وظایف مهم مدیران است **

برنامه ریزی به عنوان یک عمل اگر هدفدار نباشد پوچ و تو خالی است**

**برنامه ریزی اصولا تلاشی است برای برآورد پیشاپیش چگونگی تحقق یک هدف

**برنامه ریزی عبارت است از تعیین و مشخص کردن هدف و راههای رسیدن به آن

**برنامه ریزی یعنی: از پیش تصمیم گرفتن برای اینکه چه کار کنیم در چه صورت و بدست چه کسی صورت پذیرد

**برنامه ریزی عبارتند از طراحی عملیات برای موضوعات از پیش تعریف شده

** برنامه ریزی تلاشی است آگاهانه برای اتخاذ تصمیمات مهم به منظور دگرگونی وضع موجود به وضعیت مطلوب

** برنامه ریزی : فعالیتی است عمومی برای رسیدن به اهداف

** برنامه ریزی عبارتند از تهیه توزیع و تخصیص عوامل و وسایل محدود برای رسیدن به اهداف مطلوب در حداقل زمان با حداقل هزینه ممکن

** برنامه ریزی یک فرایند خردمندانه است و پلی است میان جایی که میخواهیم باشیم و جایی که هستیم

** برنامه ریزی تصویر روشنی از هدف ابزار مورد نیاز نوع فعالیت و روشهای مناسب جهت رسیدن به هدف است

اهمیت برنامه ریزی:

** برنامه ریزی تعیین جهت میکند یعنی مشخص میکند که چه کاری و چگونه باید انجام شود

** برنامه ریزی چهار چوبی وحدت بخش بدست میدهد. یعنی واحدهای مختلف سازمان در تحقق هدفها مشارکت میکند لذا از هرج و مرج و تکرویها جلوگیری به عمل میآید

** برنامه ریزی فرصتها و خطرها را مشخص میکند یعنی برنامه ریزی نمیتواند خطرهای ناشی از تصمیم گیری را بطور کامل از میان ببرد. اما میتواند  به تشخیص فرصتها و خطرهای بلقوه کمک کند و زیانهای ناشی از آنها را به کمترین حد ممکن برساند.

** برنامه ریزی معیاریست برای عرضه عملکرد یعنی یک برنامه مفید آنچه را که باید انجام شود معین میکند.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: آیدا محمد سلطانی | آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 آذر 1392 | نظرات() 

وظایف مدیریت (ادامه مطلب جلسه دوم)

پنجشنبه 30 آبان 1392  07:28 ب.ظ

 

وظایف مدیریت

لوترگیولیک: 1.برنامه ریزی 2. سازماندهی 3.به کار گماردن 4. هدایت 5. هماهنگ کردن 6. گزارش دادن 7. بودجه بندی

برچ: 1. برنامه ریزی 2. کنترل 3.همامنگی 4. ایجاد انگیزه

هنری فایول: 1. برنامه ریزی 2. سازماندهی 3. هدایت 4. کنترل 5. همامنگی

جورج موریس : 1. برنامه ریزی 2. سازماندهی 3. هدایت 4. استخدام 5. کنترل

نظر جورج موریس در خصوص عناصر مدیریت در سطوح مختلف مدیریت وسعت و میزان انجام هر یک از وظایف مدیریت (برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت ،استخدام ،کنترل) در سطوح مختلف مدیریت تفاوت دارد.
ادامه مطلب

نوشته شده توسط: آیدا محمد سلطانی | آخرین ویرایش:پنجشنبه 30 آبان 1392 | نظرات() 

نظریه های نوین مدیریت

پنجشنبه 30 آبان 1392  07:24 ب.ظ

 

نظریه های نوین مدیریت:

 

1_ نظریه سیستمی :

عناصر کلیدی نظریه سیستمی:1/تعریف سیستم :سیستم مجموعه ای از اجزا است که با ارتباط و پیوند متقابل را کل واحد تشکیل میدهد و نقش معین ایفا میکند.2/ سیستمهای فرعی : اجزاعی که کل سیستم را میسازند سیستم فرعی مینامند 3/ سیستمهای باز و بسته : سیستمی که با محیط اطراف خود کنش متقابل داشته باشند سیستم باز نام میگیرند، سیستمی که با محیط اطراف خود کنش متقابل نداشته باشد سیستم بسته میگویند. 4/ مرز سیستم : هر سیستمی مرزی دارد که آن را از محیط اطرافش جدا میکند.

5/ باز خورد سیستم : کلید نظارت سیستم است و برای حفظ و بقای پویایی سیستم ضروریست. 6/ هم افزایی سیستم : یعنی اینکه هر مجموعه بزرگتر از اجزای تشکیل دهنده آن است.

2_ نظریه اقتضایی:

طرفداران این نظریه که از نظریه های نوین مدیریت میباشد معتقدند شیوه مدیریت و سازماندهی میباید متناسب با شرایط زمان، مکان ، سازمان و محیط باشد، تصمیمات مهم و استراتژیک مدیریت بایستی با فرهنگ ، اقلیم، آداب و رسوم آن منطقه سازگاری داشته باشد. بطور مثال برای اداره همه سازمانها نمیتوان به بخشنامه ها و بیانیه ها استناد کرد بنابراین از نظریه اقتضایی این از زظایف مدیران است که مشخص کنند کدام تکنیک و روش در یک موقعیت خاص و تحت شرایط و زمان معین نتیجه مطلوب را بدست میدهد ممکن است یک تصمیم در یک شرایط زمانی منجر به جواب مساعد گردد اما همان تصمیم در واحد سازمانی در شرایط زمانی دیگر منجر به جواب مساعد نگردد.

نوشته شده توسط: آیدا محمد سلطانی | آخرین ویرایش:پنجشنبه 30 آبان 1392 | نظرات() 

تئوری نئو کلاسیک

پنجشنبه 30 آبان 1392  07:23 ب.ظ

 

تئوری نئوکلاسیک:

نئوکلاسیک ها در راستای رفع نقص نظریات کلاسیک ها میباشند در نظریه های این دوره توجه به عامل انسانی در مدیریت شکل گرفته است.

1/1/مطالعات هاثورن:

 مطالعات هاثورن توسط آلتون مایو در دانشگاه هاروارد صورت گرفته است این مطالعات توجه به عوامل اجتماعی روحیه گروهی نقش گروههای غیر رسمی در کارایی افراد بیان مینمایند. شروع کار با بررسی سه متغیر : استراحت کارگران در ساعات مان کار ، آزادی کارگران در محیط کار و نداشتن سرپرست مستقیم، پدیده های ناشی از کاهش ساعات کار صورت گرفت.

نحوه آزمایش بدین شکل بوده که :

از دو کارگر زن خواسته شد 1- تاهر کدام 4همکار برای خود برگزینند.

2-ادامه فعالیتها مانند قبل (افزایش تولید گردد)

3- شش کارگر که وظیفه آنها منتاژ تلفن بود که به صورت جداگانه کار میکردند در یک اتاق جمع کردند و در نحوه کارشان تغییرات به وجود آورده و پس از مدتی افزایش حقوق دادند و ساعات کار آنان را کاهش داده که این امر پس از مدتی سطح تولید را افزایش داد.

4- در این مرحله شش کارگر را میان بقیه ی کارگران برگرداندند و کار معمولی با چهل ساعت کار در هفته بدون استراحت که این امر باعث افزایش تولید گردید.

نتایج مطالعات هاثورن:

1/ نیاز کارکنان به عرضه داشتن شخصیت خویش

2/ نیاز آنان به تامین آسایش و رفاه روحی و روانی

3/ حس همبستگی و وابستگی افراد به یکدیگر

4/ نیاز آنان به اینکه خود را جزء سازمان بدانند و احساس نمایند که سازمان هم متقابلاً آنها را از آن خود میداند.

5/ لزوم تطبیق هدفهای گروههای غیر رسمی با هدفهای رسمی سازمان
ادامه مطلب

نوشته شده توسط: آیدا محمد سلطانی | آخرین ویرایش:پنجشنبه 30 آبان 1392 | نظرات() 

نظریه گیلبرت ها

پنجشنبه 30 آبان 1392  07:06 ب.ظ

نظریه گیلبرت ها: در نظریه های گیلبرت ها وی به حرکت سنجی اشاره میکند و مشخص میکند 17 حرکت در دوره های سه گانه انجام کار یعنی:

 1_بلند کردن 2_ جابجا کردن 3_ استراحت کردن

 پس از مطالعه هزاران کار مشخص میکند.

هنری گانت : گانت برخلاف گیلبرت ها بر یک بهترین راه برای انجام کار معتقد نبود بلکه معتقد بود میتوان راهی پیدا کرد که در یک موقعیت بهترین به نظر آید.

مدیریت اداری فایول: پایه گذار این مکتب شخصی به نام هنری فایول میباشد طرفداران این نظریه از این جهت نام آن را مدیریت عمومی نهاده اند که تمامی جوانب مورد نیاز سازمانها و شرکتها را بررسی نموده و ارائه ی طریق نموده است. هنری فایول پایه گذار این مکتب کل سازمان را پیکره ای واحدی دانسته و فعالیتهای هر سازمان را به 6 دسته تقسیم مینماید

1/ واحد بازرگانی :شامل خرید،فروش،صادرات ،واردات،مواد اولیه و...

2/ واحد مالی : دخل و خرج و هزینه ها...

3/ واحد فنی یا تولیدی

4/ واحد ایمنی

5/ واحد حسابداری صنعتی

6/ واحد مدیریتی

این مکتب بهترین وظیفه هر سازمان را از وظایف فوق مدیریت میداندو هنری فایول روشها و فنونی که در تجربه بدان رسیده است و آنها را در پیکره سازمان و وظایف یک مدیریت مفید و موثر میداند به عنوان اصول 14گانه ارائه نموده است.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: آیدا محمد سلطانی | آخرین ویرایش:پنجشنبه 30 آبان 1392 | نظرات() 

انواع مدیران از نظر سطح سازمانی

سه شنبه 23 مهر 1392  07:53 ب.ظ

انواع مدیران از نظر سطح سازمانی:مدیران عملیاتی : مستقیما مسئول تولید کالا و خدمات هستند این مدیران را معمولا رئیس قسمت ، سرپرست یا متصدی مینامند.

مدیران میانی: مدیران میانی یک رده بالاتر از مدیران عملیاتی هستند و به طور مستقیم به مدیران رده بالاتر گزارش میدهند.

مدیران عالی: این سطح مسئول اداره کل سازمان است آنان اهداف خط مشی ها راهبردها و واکنش های سازمان را در برابر محیط تعیین میکنند مثل مدیر عامل

مهارتهای مورد نیاز برای مدیریت :

1/ مهارتهای ادراکی

2/ مهارتهای انسانی

3/ مهارتهای فنی

مهارتهای ادراکی : توانایی هماهنگ کردن و وحدت همه ی فعالیتهای سازمان را

به مدیر میدهد.

مورد نیاز برای اجرای یک زمینه ی تخصصی است.

مهارتهای انسانی: این مهارت به مدیر امکان میدهد تا با افراد در کنار آنها و

 مهارتهای فنی: این مهارت به معنی توانایی به کاربردن ابزار ، شیوه ها و دانشادامه مطلب

نوشته شده توسط: آیدا محمد سلطانی | آخرین ویرایش:پنجشنبه 30 آبان 1392 | نظرات() 

وجوه اشتراک سازمانها

سه شنبه 23 مهر 1392  07:50 ب.ظ

بنام خدا

جلسه اول      11/7/1392

وجوه اشتراک سازمانها:

1/ هدف        2/ برنامه          3/ منابع                 4/ مدیر

هدف:عامل تشکیل دهنده هر سازمان است.

برنامه: سازمانها برای نیل (رسیدن به اهداف خود برنامه هایی را تنظیم میکنند.

منابع:سازمانها برای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه هایشان باید منابعی را در اختیار داشته باشند و آنها را به فعالیتهای مورد نظر اختصاص دهند که این منابع میتواند شامل پول برای پرداخت حقوق و خرید مواد اولیه,زمین و استخدام نیروی انسانی باشد.

مدیر:سازمانها برای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه و تامین منابع به مدیرانی نیاز دارند که آنها را در این جهت هدایت کنند.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: آیدا محمد سلطانی | آخرین ویرایش:سه شنبه 23 مهر 1392 | نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic